Zdravé spaní Nábytek Oleje a laky Další

Obchodní podmínky

Ke stažení:    obchodní_podmínky_kopeko      štítek_dTest

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kopeko.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Definice

Tyto obchodní podmínky jsou určené výhradně pro internetový prodej zboží spotřebitelům.

Kupující:
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci
samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“).
Prodávající:
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „prodávající“).
OZ: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

 

 
Kontaktní údaje

Název e-shopu: www.kopeko.cz
Provozovatel: KOPEKO s.r.o.
Sídlo: Krátká 324, 397 01, Písek
IČ: 60646900
DIČ: CZ60646900
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,oddíl C,vložka 4385
Telefon: +420 382 212 829
Email: kotalova@kopeko.cz
Kontaktní adresa: KOPEKO s.r.o., Krátká 324, 397 01, Písek
Provozní doba: PO - PÁ 7:30 - 17:00 hod.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820
odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.
Poprodejní servis poskytujeme dle individuální dohody se zákazníkem (dle vzdálenosti a typu
prováděných prací). Bližší podmínky se dozví kupující na výše uvedených kontaktních údajích.

 

 
Informace

Informace o nakupovaném zboží jsou dostupné u každého jednotlivého zboží. Informace o zboží a
ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně
všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se nijak neliší od základní sazby, kterou hradí
kupující za používání těchto prostředků.

Informace o způsobech platby přijímaných prodávajícím jsou udedeny zde:
- hotově při osobním převzetí zboží- dobírkou při převzetí zboží od přepravní služby
- bankovním převodem
- platba on-line platební kartou přes platební bránu.
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma příplatku za platbu na
dobírku.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně
ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Pokud prodávající poskytuje přístup k hodnocení prodávaného zboží provedenému jinými kupujícími,
pak zajišťuje a kontroluje autenticitu takových recenzí tím, že propojuje hodnocení kupujících s
konkrétními objednávkami, čímž je schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného
kupujícího. O konkrétním způsobu ověření recenzí bude prodávající informovat kupujícího na svých
stránkách e-shopu.
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

 

 
objednávání a Doručování zboží

Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
Pro uzavření smlouvy je potřeba, aby kupující na e-shopu prodávajícího vytvořil objednávku. Tu je
možné vytvořit následujícím způsobem:
Po výběru zboží na e-shopu prodávajícího, kde jsou uvedeny zákonné informace o nakupovaném
zboží, označí kupující příslušné zboží, o které má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“). Informace o
ceně zboží, ceně a způsobu dopravy a způsobu platby budou uvedeny v procesu tvorby objednávky,
kde si bude kupující volit způsob a cenu dopravy a způsob platby. Celková cena bude uvedena ve
shrnutí před odesláním objednávky dle zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby.
Kupující v procesu objednávky uvede své identifikační a kontaktní údaje.
Objednávku je možné do okamžiku jejího dokončení měnit, doplňovat a kontrolovat. Po provedení
kontroly, potvrzení seznámení se a souhlasu s těmito obchodními podmínkami je možné
prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončit.
Kupující se dokončením objednávky prostřednictvím závazného potvrzení objednávky zboží výslovně
zavazuje k zaplacení zboží. Objednávku prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu v co nejkratší době poté, kdy bude prodávajícímu doručena. Přílohou tohoto potvrzení objednávky bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po
jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.
Je-li to potřebné s ohledem na povahu prodávaného zboží, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající
povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly
srozumitelné. V takovém případě prodávající poskytne kupujícímu návod ke zboží na trvalém nosiči
dat. Návod v listinné podobě poskytne prodávající kupujícímu, pokud o to kupující požádá a není-li to
s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření smlouvy či vlastnosti prodávaného zboží nepřiměřené. 

Prodávající odešle kupujícímu kompletní zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od
potvrzení objednávky, a to tak, aby zboží dodal kupujícímu nejpozději do 30 dnů, pokud u jednotlivého
zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle
nejpozději do dvou pracovních dnů. V případě platby předem bude zboží odesláno až po připsání
platby na účet prodávajícího.
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co
nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned
po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Cena a způsob doručení
Dopravu zajišťuje přímo naše společnost anebo přepravní společnost FOFR.

Cena dopravy bez montáže - při ceně zboží od 1 Kč do 40 000 Kč se doprava počítá dle váhy zboží:
00,01 05,50 kg -- 140 Kč           05,51 10,00 kg -- 160 Kč          10,01 15,50 kg -- 210
15,51 20,50 kg -- 230 Kč           20,51 25,50 kg -- 280 Kč          25,51 30,50 kg -- 320
30,51 35,50 kg -- 370 Kč           35,51 40,50 kg -- 420 Kč          40,51 45,50 kg -- 480 Kč
45,51 50,50 kg -- 530 Kč           50,51 60,50 kg -- 590 Kč          60,51 70,50 kg -- 650
70,51 80,50 kg -- 690 Kč           80,51 90,50 kg -- 750 Kč          90,51 120,50 kg -- 850
120,51 170,50 kg -- 890 Kč      170,51 220,50 kg -- 950 Kč       220,51 5000 kg -- 990
Při ceně zboží nad 40 000 Kč je doprava zdarma.

Doprava s montáží -při ceně zboží od 1 Kč do 40 000 Kč se doprava s montáží počítá dle váhy zboží:
00,01 15,50 kg -- 1 510 Kč         15,51 20,50 kg -- 1 530 Kč         20,51 25,50 kg -- 1 580
25,51 30,50 kg -- 1 620 Kč         30,51 35,50 kg -- 1 670 Kč         35,51 40,50 kg -- 1 720
40,51 45,50 kg -- 1 780 Kč         45,51 50,50 kg -- 1 830 Kč         50,51 60,50 kg -- 1 890
60,51 70,50 kg -- 1 950 Kč         70,51 80,50 kg -- 1 990 Kč         80,51 90,50 kg -- 2 050
90,51 120,50 kg -- 2 150 Kč    120,51 170,50 kg -- 2 190 Kč    170,51 220,50 kg -- 2 250
220,51 5000 kg -- 2 290
Při ceně zboží od 40 000 Kč do 50 000 Kč je cena 1300 Kč.
Při ceně zboží nad 50 000 Kč je doprava i montáž zdarma.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení celkové ceny zboží. V
případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v
ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. V případě nepřevzetí
zboží kupujícím, s výjimkou odmítnutí při převzetí z důvodu zjevného poškození zboží, nebezpečí
škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na
straně kupujícího k převzetí nedošlo.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu
zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč.
Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou
přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady
marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je
prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
V případě, kdy kupující nepřevezme zboží, je prodávající oprávněn při opakovaném doručení zboží na
žádost kupujícího požadovat náhradu nákladů s tímto opakovaným doručením a zároveň pokud je
zvolen způsob úhrady při převzetí, nebo při další objednávce učiněné kupujícím na tomto e-shopu,
požadovat po takovém kupujícím platbu předem.

 

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči
prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží nebo posledního kusu zboží (je-li v rámci jedné
objednávky dodáváno více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně), položky nebo části dodávky
zboží (je-li zboží z několika položek nebo částí), nebo první dodávky pravidelně nebo opakovaně
dodávaného zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je
určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností
zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí
uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení
uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení
zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům
na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to
stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu
dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. V případě, že bylo
kupujícímu zboží dodáno prodávajícím zdarma, pak kupující nemá nárok na náhradu poštovného.
Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží, to
neplatí, pokud mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Zboží by mělo být vráceno
prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu.
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k
seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo než
kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Dojde-li u vráceného zboží ke snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky:
Kupující nemůže odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1837 OZ, právo na odstoupení od
smlouvy nelze uplatnit zejména u smluv:
• na dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s
plněním, v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího
před uplynutím lhůty pro odstoupení a kupující byl poučen, že tím právo na odstoupení zaniká a
prodávající mu poskytl potvrzení dle zákona;
• o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, v případě plnění za úplatu, pouze
pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení a
podnikatel před uzavřením smlouvy poučil kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit
od smlouvy;
• na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
• na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že
dodání je možné uskutečnit až po uplynutí 30 dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách
trhu nezávisle na vůli prodávajícího;
• na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním
potřebám;
• na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby;
• na dodávku zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným
zbožím;
• na dodávku zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů
není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil;
• na dodávku zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu,
pokud jej kupující porušil;
• na dodávku novin, časopisů nebo periodik s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;
 
Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně
schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem
a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné
pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o
zboží nebo ceně.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy v rámci
tohoto bodu obchodních podmínek kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

 

Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí
 
Pokud má zboží při převzetí nedostatky (např. neodpovídá ujednanému popisu, druhu, množství,
jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, není vhodné k účelu,
pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, není dodáno s ujednaným
příslušenstvím, pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci; není vhodné k obvyklému
nebo sjednanému účelu, neodpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu množstvím, jakostí,
životností, funkčností, kompatibilitou a bezpečností, které může kupující rozumně očekávat a to i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; není kompletní, tj. není dodáno s příslušenstvím včetně obalu,
návodu k montáži či jiných pokynů, které mohl kupující rozumně očekávat nebo jiným zákonným,
smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Odpovědnost za vady zboží uvedené v § 2161 odst. 2 OZ se nepoužije, pokud prodávající kupujícího
před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání
smlouvy výslovně souhlasil.
Kupující může u prodávajícího vytknout vadu nejpozději do dvou let od převzetí zboží a uplatnit nárok
na bezplatné odstranění vady podle svého požadavku buď opravou, nebo dodáním nové věci bez vad,
ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně
nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady a
zda může být druhým způsobem odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího
Prodávající může odmítnout vadu odstranit (opravou, nebo dodáním nové věci), je-li to nemožné nebo
nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
V takovém případě, pokud kupující vadu vytkl oprávněně, má kupující právo požadovat slevu z kupní
ceny, nebo pokud vada není nevýznamná, právo od smlouvy odstoupit.
Při koupi použité věci může prodávající zkrátit lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění až na jeden
rok od převzetí.
Během jednoho roku od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží,
ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc
užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení
věci jejím obvyklým užíváním
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady zboží odpovídající míře dosavadního
používání nebo opotřebení.
Prodávající odpovídá za vady v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v
připojeném návodu.
Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která
byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla
montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k
ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o
věc s digitálními vlastnostmi.
Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu
poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a zároveň, že
vedle ujednaných aktualizací budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si
věc po převzetí uchovala vlastnosti podle § 2161 OZ (jakost při převzetí), a bude na jejich dostupnost
upozorněn po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu
poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou
tuto dobu, a/nebo po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy
digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově.
To neplatí, pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace
poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku
neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na
důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku
nedostatku v návodu.
Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po
určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v této době, pak se má za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
Projeví-li se vada opakovaně nebo je-li vada podstatná, může kupující uplatnit právo na přiměřenou
slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada
věci nevýznamná. Další důvody pro uplatnění práva na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v bodě 6 Vyřízení reklamace.
Zaručí-li se prodávající, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost,
platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto
účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.

 

 
Vyřízení reklamace

Kupující by měl uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného
odkladu od zjištění nedostatku. Kupující uvede při uplatnění reklamace své kontaktní údaje, popis
závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení: zde.

V případě, že má prodávající provozovnu, pak zajistí v provozovně po celou provozní dobu přítomnost
pracovníka pověřeného vyřizováním reklamací.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo
do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při
přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy
kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a
kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se
vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil
značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který pokud kupující věc koupil.
Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí a kupujícího informuje o vyřízení reklamace na
uvedené kontaktní údaje nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně
nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že prodávající reklamaci v uvedené lhůtě nevyřídí včetně
vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace, má kupující po uplynutí této lhůty právo odstoupit od
smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na
hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s
přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je
kupující požadoval.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, a/nebo ji neodstraní dle § 2170 odst. 1 a 2 OZ, a/nebo je z
prohlášení prodávajícího či okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez
značných obtíží pro kupujícího, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od
smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že
vada není nevýznamná.
Doba pro uplatnění práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující v případě
oprávněné reklamace zboží užívat.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato
povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

 
Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce:

Společnost:  Kopeko s.r.o.; sídlo:  Krátká 324, 397 01 Písek; IČ: 60646900; DIČ: CZ60646900; telefon: 777737322; e-mail: kotalova@kopeko.cz; kontaktní adresa:  Krátká 324, 397 01 Písek.

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování
objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění
(reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v
následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR
plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím
zpracovatelům/správcům:
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží,
seznam dopravců je FOFR anebo doprava naší společnost, přičemž údaje budou poskytnuty v
následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné
výjimky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu
oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v
následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky,
vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po
dobu poskytnuté záruky smluvní.
Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost
uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního
období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura
uchována do konce roku 2028). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a
poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2026). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
V případě, že je prodávající plátce DPH, pak kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35
zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let
od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží
v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033). Daňový doklad obsahuje
následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje,
které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto
osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování
má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování; d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR; e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

 

 
Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává www.coi.cz.